І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Шмирківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Наркевицької селищної ради Волочиського району Хмельницької області (скорочена назва: Шмирківська ЗОНІ І-ІІ ступенів) перейменована з Шмирківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Волочиської районної ради Хмельницької області в зв’язку з чим с її правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов’язків.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 31231, Хмельницька область, Волочиський район, село Шмирки, вулиця Шкільна, будинок 4.

1.3. Школа є юридичною особою, мас печатку, штамп, код ЄДРПОУ 25993462.

1.4. Засновником навчального закладу є Наркевицька селищна рада Волочиського району Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04403444, місцезнаходження: 31260, Хмельницька область, Волочиський район, смт. Наркевичі, вулиця Незалежності, будинок 2).

1.5. Головною метою освітнього закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів;
України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до

обов'язків людини й громадянина;

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового

світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних

переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу,
людину й суспільство.

 

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план погоджується радою школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти й науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.    Школа здійснює освітній процес за денною формою навчання.

2.5.    Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти й науки України зразка.

2.6.    У школах першого-другого ступенів навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7.    Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у перших класах , 2-х -9-х класах у строки, визначені Міністерством освіти і науки, на кожен навчальний рік, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри: перший, другий, строки проведення яких щорічно встановляє Міністерство освіти й науки.

2.8.    Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.    За погодженням із відповідними структурними підрозділами Наркевицької селищної ради та з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

2.10.  Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах

-         35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих

-         45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

 

III. УЧАСНИКИ ОСВІНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього  процесу в школі є:

-         учні;

-         керівники;

-         педагогічні працівники;

-         психолог;

-         бібліотекар;

-         батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права й обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

-         на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального заклад}';

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-         брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

-         брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчальною закладу;

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

-         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-         дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5.    Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, за погодженням ради школи і піклувальної ради до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з врахуванням віку й статі, фізичних можливостей норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

IV. УПРАВЛІННЯ  ОСВІТНІМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління школою здійснюється його засновником - Наркевицькою селищною радою, відділом освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної  ради .

Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директор школи призначається за погодженням із засновником за пропозицією відділу освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради на контрактній основі, що укладається у Наркевицькій селищній раді.

Директор школи та його заступник призначаються й звільняються з посади відділом освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради.

Призначення та звільнення заступника директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів із правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-         працівників освітнього закладу - зборами трудового колективу;

-         учнів освітнього закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

-         батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 10, учнів 10, батьків і представників громадськості 10 .

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального заклад)', учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх, загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

-обирають раду освітнього закладу, її голову, встановлюють термін їх, повноважень;

-         заслуховують звіт директора й голови ради освітнього закладу;

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності навчального закладу;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного

процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших

педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-         сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

-         об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-         розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

V.МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2.    Майно навчального закладу належить на праві комунальної власності Наркевицькій селищній об’єднаній територіальній громаді, оперативне управління здійснює балансоутримувач - відділ освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради.

6.3.    Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм із їх охорони.

5.4.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна і навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.    Для забезпечення навчально-виховного процесу база освітнього закладу складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерені, а також актової зали, бібліотеки, їдальні.

5.6.    Освітній заклад має навчально-дослідну ділянку, спортивний майданчик, зону відпочинку, господарську будівлю.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.    Фінансово-господарська діяльність освітнього закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2.    Джерелами формування кошторису освітнього закладу є кошти засновника;

кошти державного бюджету  загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі, передбаченому ї нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення і  вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб; кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду

приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.    Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4.    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти й науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

6.5.3вітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1.    Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.    Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1.    Державний контроль за діяльністю освітнього закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2.    Державний контроль здійснюють Міністерство освіти й науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради.

8.3.    Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти й науки України.

8.4.    У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних із навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник за пропозицією відділу освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради .

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2.    Ліквідаційна комісія оцінює: наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.    У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

 

Селищний голова                                       Л. В. Гула